Altın, K., and N. Aydoğdu. “Transmitting of the Yesevi Tradition by Haci Bektas-I Veli to Anatolia According to the Evliya Çelebi’s Seyahatname”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 26, Dec. 2022, pp. 67-86, doi:10.24082/2022.abked.387.