Csaki, E. “On Archaic Prayers Of Bektashis, Alevis And Other European Peoples”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 2, June 2010, pp. 65-72, doi:10.24082/abked.2010.02.005.