[1]
K. Altın and N. Aydoğdu, “Transmitting of the Yesevi Tradition by Haci Bektas-i Veli to Anatolia according to the Evliya Çelebi’s Seyahatname”, ABKED, no. 26, pp. 67–86, Dec. 2022.