[1]
E. Csaki, “On Archaic Prayers Of Bektashis, Alevis And Other European Peoples”, ABKED, no. 2, pp. 65–72, Jun. 2010.