Altın, K. and Aydoğdu, N. (2022) “Transmitting of the Yesevi Tradition by Haci Bektas-i Veli to Anatolia according to the Evliya Çelebi’s Seyahatname”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (26), pp. 67–86. doi: 10.24082/2022.abked.387.