Csaki, E. (2010) “On Archaic Prayers Of Bektashis, Alevis And Other European Peoples”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (2), pp. 65–72. doi: 10.24082/abked.2010.02.005.