Altın, Kader, and Nazan Aydoğdu. 2022. “Transmitting of the Yesevi Tradition by Haci Bektas-I Veli to Anatolia According to the Evliya Çelebi’s Seyahatname”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 26 (December):67-86. https://doi.org/10.24082/2022.abked.387.