Csaki, Eva. 2010. “On Archaic Prayers Of Bektashis, Alevis And Other European Peoples”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 2 (June):65-72. https://doi.org/10.24082/abked.2010.02.005.