Altın, K., & Aydoğdu, N. (2022). Transmitting of the Yesevi Tradition by Haci Bektas-i Veli to Anatolia according to the Evliya Çelebi’s Seyahatname. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (26), 67–86. https://doi.org/10.24082/2022.abked.387