Csaki, E. (2010). On Archaic Prayers Of Bektashis, Alevis And Other European Peoples. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (2), 65–72. https://doi.org/10.24082/abked.2010.02.005