Sipos, J. (2010). Categorization Of Thrace Bektashi Melodies And Their Relations With Eurosia Environs. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (2), 36–48. https://doi.org/10.24082/abked.2010.02.003