(1)
Altın, K.; Aydoğdu, N. Transmitting of the Yesevi Tradition by Haci Bektas-I Veli to Anatolia According to the Evliya Çelebi’s Seyahatname. ABKED 2022, 67-86.