(1)
Csaki, E. On Archaic Prayers Of Bektashis, Alevis And Other European Peoples. ABKED 2010, 65-72.