[1]
Altın, K. and Aydoğdu, N. 2022. Transmitting of the Yesevi Tradition by Haci Bektas-i Veli to Anatolia according to the Evliya Çelebi’s Seyahatname. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 26 (Dec. 2022), 67–86. DOI:https://doi.org/10.24082/2022.abked.387.