[1]
Csaki, E. 2010. On Archaic Prayers Of Bektashis, Alevis And Other European Peoples. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 2 (Jun. 2010), 65–72. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2010.02.005.