[1]
Sipos, J. 2010. Categorization Of Thrace Bektashi Melodies And Their Relations With Eurosia Environs. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 2 (Jun. 2010), 36–48. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2010.02.003.