[1]
Güray, C. 2013. Ankara Traditional Religious Music Culture Icons. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 8 (Dec. 2013), 69–90. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2013.08.003.